Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES OBOWIAZUJĄCA W SERWISIE INTERNETOWYM

www.hatstop.pl

(dalej „Polityka”)

z dnia 17.02.2023

Obowiązująca od dnia 24.02.2023

 

 I.

Administratorem serwisu internetowego, w ramach którego prowadzony jest sklep internetowy pod adresem: www.hatstop.pl (dalej „Sklep”) oraz danych osobowych użytkowników i Klientów Sklepu przekazanych w związku z korzystaniem ze Sklepu jest Sprzedawca, tj. Małgorzata Zwierzyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Zwierzyńska  Korum Services ze stałym miejscem prowadzenia działalności pod adresem Konstancin-Jeziorna (05-520), ul. Lipowa 24c, Bielawa; NIP: 526-220-6171, REGON: 142128537 (dalej „Administrator”).

 

adres poczty elektronicznej: bok@hatstop.pl

adres do doręczeń: Sklep Internetowy HATSTOP, Wybrzeże Kościuszkowskie 45 lokal usługowy 2, 00-347 Warszawa

 

II.

1. Polityka odnosi się do przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników Sklepu, jak również zawiera informacje dotyczące wykorzystywania plików cookies przez Sklep.

2. Terminy użyte w Polityce mają takie samo znaczenie, jakie zostało im nadane w Regulaminie sklepu internetowego www.hatstop.pl (dalej „Regulamin”), chyba że w Polityce zostało wskazane inaczej.

3. Polityka zawiera zasady obowiązujące w Sklepie dotyczące zbierania, przetwarzania oraz przechowywania danych dotyczących użytkowników Sklepu, zasady obowiązujące przy składaniu przez użytkowników Sklepu Zamówień na Towary oferowane w ramach Sklepu, jak również zasady świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem Sklepu.

4. W sprawach związanych z Polityką Administrator stosuje powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 1219 z późn. zm.), ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1000) oraz ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 z późn. zm.).

 

III.

1. Klient Sklepu w związku z korzystaniem ze Sklepu może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak:

a) imię i nazwisko;

b) numer telefonu;

c) adres zamieszkania;

c) adres dostawy;

d) adres poczty elektronicznej,

e) numer NIP (opcjonalnie),

f) nazwa firmy (opcjonalnie)

i) adres siedziby (opcjonalnie).

2. Jeżeli podanie konkretnych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z funkcjonalności udostępnianych przez Sklep, zostanie to zasygnalizowane Klientowi poprzez wyróżnienie konkretnych danych. Ich podanie zależy od uznania Klienta, jednakże brak ich podania lub odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie tych danych może uniemożliwić Klientowi korzystanie z konkretnych funkcjonalności Sklepu albo złożenie Zamówienia.

3. Założenie przez Klienta Konta, złożenie Zamówienia lub zapisanie się na Newsletter wiąże się z tym, że Sprzedawca staje się Administratorem podanych danych osobowych.

4. Dane osobowe udostępnione przez Klienta są przetwarzane w celu umożliwienia Klientowi stworzenia indywidualnego Konta, późniejszego logowania do Sklepu w celu skorzystania z funkcjonalności, do których dostęp poprzedzony jest procesem rejestracji do Sklepu, do realizacji zobowiązań Sprzedawcy wobec Klienta, w szczególności rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy.

5. W przypadku dokonania Rejestracji oraz złożenia Zamówienia w Sklepie zebrane dane osobowe służą do założenia indywidualnego Konta Klienta obsługi, realizacji zamówień, realizacji umowy zgodnie z Regulaminem.

6. W przypadku, gdy Użytkownik Sklepu złoży zamówienie na usługę świadczoną drogą elektroniczną, w postaci newslettera uzyskany adres poczty elektronicznej jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany wyłącznie w celu wysłania Klientowi newslettera, zgodnie z Regulaminem Newslettera.

7. Klient pozostaje anonimowy do momentu złożenia Zamówienia, założenia Konta w Sklepie, subskrypcji Newslettera. W tych przypadkach wymagane jest podanie (elektronicznie lub w każdy inny sposób) określonych danych teleadresowych, które następnie przesyłane są do systemu połączeniem

 

IV.

Administrator zastrzega, że na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa upoważnione organy mogą zobowiązać Administratora do ujawnienia danych Klienta, w tym adresu IP.

 

V.

1. Dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta lub w związku z wykonaniem umowy, której stroną jest Klienta, jak również w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Sprzedawcę, jako administratora danych, do przetwarzania danych osobowych Klienta.

2. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w szczególności poprzez zaznaczenie wskazanego pola podczas procedury mającej na celu umożliwienie Klientowi korzystanie z wybranych funkcjonalności Serwisu, np. na formularzu.

3. Dane Klienta udostępniane są podmiotom trzecim w celu realizacji Zamówienia i umowy, w tym Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej, biuru księgowemu, jak również dostawcom usług hostingowych, administratorowi systemu i dostawcom usług mailingowych.

4. Administrator nie udostępnia zgromadzonych danych innym podmiotom trzecim, chyba że uzyska na to uprzednią, wyraźną zgodę Klienta, którego dane dotyczą lub jeśli obowiązek przekazania danych osobowych wynika z przepisów prawa.

5. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych zebranych w ramach Serwisu, zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO.

6. Administrator przetwarza dane osobowe z uwzględnieniem zasad: legalności, celowości, adekwatności, merytorycznej poprawności, czasowości, integralności i poufności danych, rozliczalności, przejrzystości.

7. Klient jest w każdym czasie do uzyskania dostępu do treści udostępnionych danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jak również do złożenia wniosku o przeniesienie danych.

8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Klient jest uprawniony do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Klient uprawniony jest do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

10. W celu skorzystania z uprawnień, o których mowa w pkt 6-8 powyżej Klient powinien skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość na adres do doręczeń lub adres poczty elektronicznej podany na wstępie Polityki.

11. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy RODO, Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 

VI.

1. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

2. W celu zabezpieczenia własnego urządzenia oraz informacji pozostawionych na stronie Klient powinien postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa w sieci.

3. Po zakończeniu korzystania przez Klienta z usług świadczonych przez Sprzedawcę na skutek wypowiedzenia czy odmowy akceptacji zmian Regulaminu dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji umowy, spełnienia obowiązku prawnego, stwierdzenia naruszenia i dochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez Klienta przepisów prawa oraz Regulaminu.

 

VII.

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. W celu prawidłowego działania serwisu, Sprzedawca korzysta z technologii plików cookies („ciasteczka”). Pliki cookies to pakiety informacji, za pośrednictwem, których Klient korzysta ze stron internetowych, i które zapisywane na urządzeniu Klienta, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku. Cookies mogą pochodzić od administratora Sklepu lub mogą być to cookies zewnętrzne, czyli zamieszczane przez partnerów administratora za pośrednictwem strony Sklepu.

3. Użytkownik Sklepu może wyłączyć lub ograniczyć zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Sklepu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki na ustawienia wyłączające zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

4. Na podstawie plików cookies nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby przeglądającej stronę internetową Sklepu.

5. Pliki generowanie bezpośrednio przez Sklep nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Pliki cookies zewnętrzne mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

6. Sklep wykorzystuje pliki cookies do:

- utrzymywania sesji użytkownika (pliki własne),

- dostosowania zawartości stron do preferencji użytkownika (pliki własne),

- zapewnienia bezpieczeństwa danych (pliki własne),

- tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności serwisu (pliki zewnętrzne),

- łączenia funkcji serwisu z innymi zewnętrznymi usługami, z których użytkownik korzysta (pliki zewnętrzne),

- wyświetlania informacji reklamowych zgodnych z preferencjami użytkownika oraz limitowania ilości wyświetleń reklamy (pliki zewnętrzne).

7. Sklep wykorzystuje dwa podstawowe rodzaje plików cookies:

- sesyjne – usuwane wraz z zakończeniem sesji użytkownika;

- stałe – zakończenie sesji użytkownika nie powoduje ich usunięcia.

8. Każdy użytkownik Sklepu i w każdym czasie może usunąć zapisane na jego urządzeniu pliki cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej.

9. Sklep może przechowywać zapytania http w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, jeżeli Klient wszedł przez linka, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

10. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym.

11. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na Sklepie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klientów.

12. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

13. Sprzedawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

14. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą zostać również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów, np. Google.

15. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

VIII.

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w przypadku gdy będzie to konieczne w związku ze zmianą przepisów prawa albo w związku ze zmianą sposobu świadczenia usług przez Sklep.

2. O treści zmian Polityki użytkownik Sklepu zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie Sklepu wiadomości o zmianie Polityki i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu przez okres co najmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych. Poinformowanie o zmianie Polityki nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionej Polityki.

 

Politykę prywatności można pobrać tutaj w pliku PDF.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl